Ik ben een erfgenaam

Ik ben een erfgenaam

Ik ben een erfgenaam

Gevolgen van het overlijden

Als gevolg van het overlijden gaan alle bezittingen en over naar de erfgenamen van de overledene. De erfgenamen hebben de plicht om de nalatenschap af te wikkelen. Dit betekent dat de erfgenamen de schulden van de overledene moeten betalen. Ook zijn de erfgenamen verplicht om het testament uit te voeren.

Verklaring van erfrecht

Na het overlijden moeten de erfgenamen kunnen aantonen dat zij erfgenaam zijn van de overledene, bijvoorbeeld bij de bank of de belastingdienst. De betreffende instanties vragen dan om een verklaring van erfrecht. De verklaring van erfrecht is een door de notaris opgestelde verklaring, waarin is vermeld of de overledene een testament heeft gemaakt en wie de erfgenamen zijn. Met een verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen (gezamenlijk) beschikken over de bezittingen van de overledene.

De wet geeft de erfgenaam een aantal keuzemogelijkheden. Een erfgenaam kan kiezen of hij de nalatenschap:

  • zuiver aanvaardt;
  • beneficiair aanvaardt;
  • verwerpt.

Zuivere aanvaarding

In dit geval worden de erfgenamen niet alleen gerechtigd tot alle bezittingen die behoren tot de nalatenschap, maar worden zij ook aansprakelijk voor alle schulden. Zijn er meer schulden dan bezittingen, dan moeten de erfgenamen het tekort uit eigen middelen bijpassen.

Beneficiaire aanvaarding

Dit betekent dat de erfgenamen slechts aansprakelijk zijn voor de schulden van de nalatenschap voor zover ze uit de baten betaald kunnen worden. Deze manier van aanvaarden is gebonden aan strenge wettelijke regels. Als je je daar niet aan houdt, dan worden de erfgenamen alsnog met hun eigen vermogen aansprakelijk.

Verwerping

In dit geval komen alle aanspraken op de nalatenschap te vervallen. De erfgenaam die verwerpt, wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Het erfdeel van iemand die verwerpt, wordt dan verkregen door zijn kinderen of door andere erfgenamen.

Formaliteiten

Voor de beneficiaire aanvaarding of voor verwerping moet een speciale verklaring worden afgelegd bij de rechtbank. Hieraan zijn kosten verbonden in de vorm van griffierecht. Alleen de zuivere aanvaarding kan ook plaatsvinden door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring. In dat geval betaalt u geen griffierecht.

Volmacht

Door het overlijden is er een onverdeeldheid ontstaan tussen de erfgenamen. Het beheer hiervan komt toe aan de gezamenlijke erfgenamen. Er kan uitsluitend gezamenlijk over de bezittingen worden beschikt, zoals het verkopen en verdelen daarvan. Voor elke handeling is de toestemming of handtekening van alle erfgenamen vereist. Het is mogelijk om één van de erfgenamen te machtigen voor beheers handelingen. Onder beheers handelingen wordt verstaan: het innen van vorderingen en het doen van betalingen. Hieronder valt niet het verkopen en leveren van een woning.

Erfbelasting

Over een erfenis is erfbelasting verschuldigd, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. De erfgenamen ontvangen hiervoor van de belastingdienst een aangifteformulier voor de erfbelasting. In dit aangifteformulier moet een opgave gedaan worden van de bezittingen en schulden van de overledene. Het aangifteformulier dient binnen acht maanden na het overlijden te zijn ingediend.

Wilt u nog meer informatie? Download de brochure of maak een afspraak.

Ik wil een afspraak maken. Neem contact met mij op.